Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

"Абзиараз, ашкол!": Аԥсны аҵыхәтәантәи аҵәҵәабжьы

Анапаҵаҩра
Лаҵара 22 рзы Аԥснытәи ашколқәа 153 рҟны игеит аҵыхәтәантәи аҵәҵәабжьы.
2024 шықәсазы Аԥсны ашколқәа ирылгаз 1900-ҩык аушьҭымҭацәа рҟынтәи 12-ҩык ахьтәи араӡынтәи медалқәа ранашьахараны иҟоуп.
Традициа ҳасабла аҵыхәтәантәи аҵәҵәабжьы аныҳәатә ҟазшьа амоуп. Иара заанаҵы рҽазыҟарҵоит, иаздырхиоит ажәахәқәа, акәашарақәа, ашәақәа, ақәгыларақәа, уи аҽны ашколқәа рашҭақәа ччабжьыла иҭәуп, иҟоуп алабжышқәагьы.
Аушьҭымҭацәа рцәаныррақәа - Sputnik афотолентаҿы.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Лаҵара 22 рзы Аԥсны ашколқәа рҿы игеит аҵыхәтәантәи аҵәҵәабжьы.

Лаҵара 22 рзы Аԥсны ашколқәа рҿы игеит аҵыхәтәантәи аҵәҵәабжьы. - Sputnik Аҧсны
1/11

Лаҵара 22 рзы Аԥсны ашколқәа рҿы игеит аҵыхәтәантәи аҵәҵәабжьы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сынтәа ашколқәа ирылгеит 1900–ҩык, ииасыз ашықәс азы урҭ 1777-ҩык ыҟан.

Сынтәа ашколқәа ирылгеит 1900–ҩык, ииасыз ашықәс азы урҭ 1777-ҩык ыҟан.  - Sputnik Аҧсны
2/11

Сынтәа ашколқәа ирылгеит 1900–ҩык, ииасыз ашықәс азы урҭ 1777-ҩык ыҟан.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аушьҭымҭацәа рыԥсахуеит актәи акласс хзыркәшо, реиҳабацәа ирыдныҳәало ахәыҷқәа.

Аушьҭымҭацәа рыԥсахуеит актәи акласс хзыркәшо, реиҳабацәа ирыдныҳәало ахәыҷқәа. - Sputnik Аҧсны
3/11

Аушьҭымҭацәа рыԥсахуеит актәи акласс хзыркәшо, реиҳабацәа ирыдныҳәало ахәыҷқәа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аҵыхәтәантәи аҵәҵәа асра знапы ианугьы алхын.

Аҵыхәтәантәи аҵәҵәа асра знапы ианугьы алхын. - Sputnik Аҧсны
4/11

Аҵыхәтәантәи аҵәҵәа асра знапы ианугьы алхын.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ашкол аҟны аҵыхәтәантәи рымш аушьҭымҭацәа ныҳәаҳасабла иазгәарҭеит.

Ашкол аҟны аҵыхәтәантәи рымш аушьҭымҭацәа ныҳәаҳасабла иазгәарҭеит. - Sputnik Аҧсны
5/11

Ашкол аҟны аҵыхәтәантәи рымш аушьҭымҭацәа ныҳәаҳасабла иазгәарҭеит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ҳәарада, аҭыԥ рыман алабжышқәагьы.

Ҳәарада, аҭыԥ рыман алабжышқәагьы. - Sputnik Аҧсны
6/11

Ҳәарада, аҭыԥ рыман алабжышқәагьы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Иҟан иԥшӡаз амилаҭ кәашарақәа...

Иҟан иԥшӡаз амилаҭ кәашарақәа... - Sputnik Аҧсны
7/11

Иҟан иԥшӡаз амилаҭ кәашарақәа...

© Sputnik / Томас Тхайцук

Актәи акласс ахь ицо ахәыҷқәа аччаԥшь рҿықәуп. Аԥхынра зегьы аҩныҟатәи адҵақәа рыҟаҵареи ажәеинраалақәа рҵареи аҭахны иҟаӡам.

Актәи акласс ахь ицо ахәыҷқәа аччаԥшь рҿықәуп. Аԥхынра зегьы аҩныҟатәи адҵақәа рыҟаҵареи ажәеинраалақәа рҵареи аҭахны иҟаӡам. - Sputnik Аҧсны
8/11

Актәи акласс ахь ицо ахәыҷқәа аччаԥшь рҿықәуп. Аԥхынра зегьы аҩныҟатәи адҵақәа рыҟаҵареи ажәеинраалақәа рҵареи аҭахны иҟаӡам.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Иԥшӡаӡа иҟоу ақәыԥшцәа ирзыԥшуп раԥхьаҟа адырра ҿыцқәа, аҩызцәа ҿыццқәа, аԥсҭазаара лаша.

Иԥшӡаӡа иҟоу ақәыԥшцәа ирзыԥшуп раԥхьаҟа адырра ҿыцқәа, аҩызцәа ҿыццқәа, аԥсҭазаара лаша. - Sputnik Аҧсны
9/11

Иԥшӡаӡа иҟоу ақәыԥшцәа ирзыԥшуп раԥхьаҟа адырра ҿыцқәа, аҩызцәа ҿыццқәа, аԥсҭазаара лаша.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аушьҭымҭацәа, рышкол абзиараз ҳәа арҳәоит

Аушьҭымҭацәа, рышкол абзиараз ҳәа арҳәоит - Sputnik Аҧсны
10/11

Аушьҭымҭацәа, рышкол абзиараз ҳәа арҳәоит

© Sputnik / Томас Тхайцук

1900-ҩык аушьҭымҭацәа рҟынтәи 12-ҩык амедалқәа роураны иҟоуп.

1900-ҩык аушьҭымҭацәа рҟынтәи 12-ҩык амедалқәа роураны иҟоуп. - Sputnik Аҧсны
11/11

1900-ҩык аушьҭымҭацәа рҟынтәи 12-ҩык амедалқәа роураны иҟоуп.

Ажәабжьқәа зегьы
0