Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аԥышәарақәеи азҿлымҳара змоу азанааҭқәеи: Қәҭелиа еиҭеиҳәеит аҵарашықәс алҵшәақәа

Анапаҵаҩра
Сынтәа аԥснытәи абжьаратә школқәа ирылгаз рхыԥхьаӡара абанӡанаӡоу, аҵара аҭаларазы иарбан ҵараиурҭақәоу иалырхыз, сынтәа еиҳа азҿлымҳара змоу азанааҭқәеи, аҵараминистрра ирзаԥнаҵаз алшарақәеи ртәы арадио Sputnik аҟны еиҭеиҳәеит Аԥсны аҵара аминистрра ауаажәларра рымадаразы аҟәша аиҳабы Аслан Қәҭелиа.
Шәахәаԥш астудиаҟынтәи инарҭбаау авидеонҵамҭа.
Ажәабжьқәа зегьы
0