Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Хра злоу ахҭысқәа: Дамениа аҵарадырра ауаа рыхдырраҿы иааннакыло аҭыԥ иазкны

Хра злоу ахҭысқәа: Дамениа ауаа рыхдырраҿы аҵарадырра иаанакыло аҭыԥ иазкны
Анапаҵаҩра
"Аҵарадырра – ахаҭареи ауаажәларреи рышьақәгылара афактор аҳасабала" захьӡу астол гьежь мҩаԥнагеит Асоциал-економикатә ҭҵаарақәа рцентр. Аҵарауаа инарҭбааны иалацәажәеит аҵарадырра аҵаки, уи аҩаӡареи, аҳәынҭқарра аҿиара ишаныԥшуа, ауаажәларра рзы уи ҵакыс иамоу. Арадио Sputnik астудиаҿы Асоциал-економикатә ҭҵаарақәа рцентр аиҳабы Олег Дамениа дазааҭгылеит аусмҩаԥгатә аҿы излацәажәоз атәы.
Олег Дамениа иажәақәа рыла иахьа ауаа рыхдырра акырӡа аҽеиҭанакит, амал арҳарахьы рхы дырхо иалагеит. Уи шәарҭарас иацу, насгьы аԥсуа ақыҭа ҵакыс иамоу ауаҩы ишьақәгылараҿы, Аԥсуара амырӡараҿы, атәы еиҭеиҳәеит.
Олег Дамениа иҳәеит, аҳәынҭқарра аҿиаразы иҟазарц шахәҭоу астратегиатә программа, ажәлар еилкааны ирымазароуп ԥхьаҟа ицарцаз иҟаҵатәу, иазгәаиҭеит иара.
Аиҿцәажәара инеиҵыхны ишәаҳар шәылшоит аудиофаил аҟны.
Ажәабжьқәа зегьы
0