01:20 03 Ԥхынгәы 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD70.52
  • EUR79.52
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
31 0 0

Аекономика аминистрреи Аинвестициатә маҵзуреи рхаҭарнакцәа агәаҭараз иаҭааит Гәылрыԥшь араион аҟны зыргылара иаҿу акәац аусадуларатә зауад.

АҞӘА, мшаԥы 27 – Sputnik. Азауад аргылара апроцесс ахыркәшарахь инеиуеит. Иазыԥхьагәаҭоуп 2018 шықәса нанҳәамзазы аусура хнартып ҳәа. Абри атәы иҳәеит радио Sputnik аинтервиу азҭаз Аҳәынҭқарратә инвестициатә маҵзура адиректор Инар Гыцба.

"Аҭубар ҭзыжьуа азауад ареспубликаҿы зыда ыҟам акакәхоит. Аобиект макьаназы аргылара иаҿуп", — иҳәеит иара.

Аинвестициа ахышәа-ҵышәа иартәоит 54 миллиони 970 нызқь мааҭ.

"Аргыларақәа еиԥҟьаны иҟан аҩбатәи атранш ианаамҭаз иахьзымааз азы. Уи иаман иобиективу амзызқәа", — иҳәеит иара.

Азауад иалшо иҟалоит 5 000 кьыла рҟынӡа уахыки-ҽнаки рыла аалыҵ аус адулара.

Аалыҵ аҭыжьразы аӡа ааргалоит Ставропольтәи атәылаҿацә аҟынтәи.

"Ҳара аҭыԥантәи ауааԥсыра рҟынтәи аӡаа ахәара ҳзалыршом, аха ҳгәыӷуеит асеиԥш иҟоу аобиект аартра дара рзынгьы гәазыҟаҵарак еиԥшхап ҳәа. Аҭыԥантәи аӡа ҳауа ҳалагар, аалыҵгьы ахәԥса акыр илаҟәуан", — иҳәеит иара.

Анаплакы ргылахар, 34 усурҭа ҭыԥ аартхоит ҳәа азгәеиҭеит Инар Гыцба. Уажәазы иаанханы иҟоу аобиект ахь акоммуникациақәа рнагароуп.

"Уи азы иахәҭоу амыругақәа аахәоуп. Урҭ амҩа иқәырҵахьеит", — иҳәеит амаҵзура адиректор.

Аалыҵ аҭыԥантәи аџьырмыкьа иазырхоуп. Азауад аргылара иаҿуп Аекономика аминистрра Аинвестициатә программа аҳәаақәа ирҭагӡаны.

Ихадоу атемақәа