10:49 18 Нанҳәа 2019
Ишиашоу ицо аефир
 • USD66.00
 • EUR73.22

Урыстәылатәи аруаа акәылӡтәы машьына "Тигрқәа" рыла еиқәдыршәеит

© Foto / Пресс-служба ЮВО
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
61 0 0

ГАЗ амарка иатәу амашьынақәа "Тигр-М" аԥшыхәра амҩаԥгареи, аишьҭагылақәа рымҩаԥгареи, арҟәшақәа рхысра адгылареи ирзырхоуп.

АҞӘА, жәабран 12 - Sputnik. Акәылӡтәы автомашьынақәа "Тигр-М" роуит Аԥсны игылоу Урыстәыла аладатәи арратә округ аҿы. Абри атәы аанацҳауеит аокруг апресс-маҵзура.

Зынӡа абазахь иаагоуп автомашьынақәа жәаба. ГАЗ амарка иатәу амашинақәа "Тигр-М" аԥшыхәра амҩаԥгара, аишьҭагылақәа рымҩаԥгара, арҟәшақәа рхысра адгылара ирзырхоуп. Руак акапан 6,5 тонна иҟоуп, сааҭк ала 120 километр иахысыр алшоит.

"Тигрқәа" абаллистикатә хьчара ахәбатәи аҩаӡара рымоуп. Амашьынақәа зегьы аимадара асистемала еиҿкаауп, амцакраан ахала ицәо иҟаҵоуп, ахыб аҿы апулемиотқәа "Корд", "Печенег" ма агранатаршәга АГС-17 "Пламя" рықәыргылара ауеит.

Уаанӡатәи адыррақәа рыла, аокругахь иааган арадиолокациатә станциақәа "Соболятник". Арратә округ бџьар ҿыцла аиқәыршәара мҩаԥысуеит  аокруг аплан инақәыршәаны.

Ихадоу атемақәа

 • Акәашара абызшәа, иара иаҵоу ажәа жәлар рҭоурых аазырԥшуа амыругақәа иреиуоуп. Аха рхы ишԥадырхәо ҳаамҭазы ари амыруга, инанагӡома иара ихадароу ароль - амилаҭтә культуреи абызшәеи ауаа рылааӡараҿы, мамзаргьы аҽырбара акәу еиҳахаз? Абарҭ азҵаарақәа рзы лгәаанагара аалырԥшуеит Sputnik аколумнист Есма Ҭодуа.

  6
 • Аԥсуаа наџьнатә аахыс ирыман ажәаҳәара атрадициа дуқәа. Уи лымкаала рҵеицәа ирыларааӡон. Аԥсуаҭҵааратә институт аетнологиа аҟәша аҭҵаарадырратә усзуҩ Марина Барцыцԥҳа иҳадылгалоит ари аҟазара ҳажәлар рҿы знеишьас, чыдарақәас иамаз, иахьатәи аамҭазы тенденциас изну.

  33
 • Нестор Лакоба сасра дыззаауаз анхаҩ нага, зеиԥшыҟамыз ашәарыцаҩ, Бзыԥҭа аҳаблан ҳаҭыр ду зқәыз, зажәа ҟәышыз, ажәлар ззыӡырҩуаз, аха 37-тәи ашықәс еиқәаҵәақәа раан харада ахара зыдҵаны идырӡыз Маҳҭы Ислам-иԥа Бениа (Кьахьыриԥа) иҭоурых дазааҭгылеит иашьа иԥа имоҭа Беслан Бениа.

  176