02:18 14 Рашәара 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD71.68
  • EUR87.33
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
49 0 0

Шәачатәи аҳазалхыҩцәа Ԥсоутәи аҳәааҿы аҭаҭынлых изакәанымкәан аиагара аҽазышәара аԥырҟәҟәаан.

АҞӘА, лаҵара 15 - Sputnik. Шәачатәи аҳазалхыҩцәа Ԥсоутәи аҳәааҿы изныкымкәа иаԥдырҟәҟәаахьеит ашәҟәы иҭагаламкәа аҭаҭынлых аҳәаа ахыгара ҳәа аанацҳауеит Аладатәи аҳазалхратә усбарҭа апресс-маҵзура.

Амашьына Mitsubishi Pajero аанкылан асабша, лаҵара 11 рзы аушьҭырҭатә ҭыԥ Адлер аҿы. Амашьына агәаҭараан иаарԥшын 626 ҭоԥ асигарет.

"Атәылауаҩ Евразиатәи аекономикатә еидгыла аҳазалхратә ҳәаа иахигарц игәҭакын ашәҟәы иҭагаламыз атауар", - ҳәа иҳәоит аҳазалхратә ҭыԥ "Адлер" аиҳабы Алексеи Быков.

Уаанӡа, лаҵара 9 рзы амашьына ВАЗ 21093 агәаҭараангьы иаарԥшын иҵәахыз ҿырҳәалатәи аҿцәажәараан зыӡбахә ырзамыз 766 ҭоԥ асигаретқәа.

Амашьына аԥсҟы зкыз, 28-шықәса зхыҵуа Аԥсны атәылауаҩ иҳәеит атауар Аԥсны ишааихәаз, Урыстәылаҟа аиҭеиҭарсразы ишигоз. Урыстәыла аҵакырадгьыл ахь ариаҟара атауар аиагара азин шыҟамыз дырны атауар иҵәахит.

Аҭаҭын аалыҵи автомашьынақәеи ырбаандаҩуп, аалыҵ аекспертизахь инашьҭуп. Ихацыркуп административтә зинеилагара иаҵанакуа аусқәа ԥшьба.

Ихадоу атемақәа