10:46 23 Нанҳәа 2019
Ишиашоу ицо аефир
  • USD65.62
  • EUR72.83
Милиция

Гагра араион апрокуратура ауаҩшьрази ақәыларази аус хацнаркуеит

CC0
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
2000

Ахҭыс аҭыԥ аман Алаҳаӡы ақыҭан, ԥхынгәы 27 рзы.

АҞӘА, ԥхынгәы 30– Sputnik. Гагра араион апрокуратура ауаҩшьрази ақәыларази аус хацнаркуеит Алаҳаӡы ақыҭан, ԥхынгәы 27 рзы иҟалаз ахҭыс инадҳәаланы. Абри атәы аанацҳауеит Аԥсны апрокуратура хада асаит.

Ашьауӷәатә ус аматериалқәа инарықәыршәаны ԥхынгәы 27 ахәылбыҽха асааҭ 8 рзы Алаҳаӡы ақыҭан Оганиан Ашот Ашот-иԥа, 1961 шықәса рзы ииз иқәлеит. Ацәгьауаҩы макьаназ ишьақәыргылам абџьар ала диеихсит. Иоуз ахәрақәа ирыхҟьаны Оганиан иԥсҭазаара далҵит.

Иҟалаз инадҳәаланы, Сергегиа Беслан Алексеи-иԥа, 1972 шықәса рзы ииз иганахь ала ауаҩшьрази ақәыларази ашьаус хацыркуп.

Сергегиа даанкылоуп, аамҭалатәи аҭакырҭаҿ дыҟоуп. Аус аҭҵаара иаҿуп Гагра араионтә прокуратура аусзуҩцәа.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа