09:12 06 Рашәара 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD68.63
  • EUR77.97
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
Аԥсны Аҳәынҭқарра ахада иалхрақәа аҩбатәи ртур (41)
36 0 0

Аԥсны Ацентртә комиссиа хада адыррақәа рыла аҩбатәи атур аан шьыбжьазы абжьыҭара иааихьеит 19% алхыҩцәа.

АҞӘА, цәыббра 8 - Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Аԥсны Ацентртә комиссиа хада адыррақәа рыла аҩбатәи атур аан асааҭ 12 рзы абжьыҭара иааихьеит 19% алхыҩцәа. Абри атәы аалыцҳаит АКХ апресс-маӡаныҟәгаҩ Елена Лабахәуаԥҳа.

Алхыҩцәа рсиа иануп 125 401-ҩык ауааԥсыра. Рыбжьы рҭихьеит 23 830-ҩык.

"Актәи атур иаҿурԥшуазар, еиҟароуп. Усҟан асааҭ 12 рзы рыбжьы рҭихьан - 19,27% ", - иҳәоит АКХ ахантәаҩы Ҭамаз Гогьиа.

Иара иажаәқәа рыла еилагара џьаргьы иазгәарымҭац. Иҟоу азҵаарқәа аҭыԥқәа рҿы идыриашоит.

Алхрақәа актәи ртур мҩаԥысит нанҳәа 25 рзы жәҩык акандидатцәа ралахәхарала.

Азакәан ишаҳәо ала 50% акандидатцәа аӡәгьы имоур аҩбатәи атур рылаҳәахон.

Аҩбатәи атур ахь инеиит Рауль Ҳаџьымбеи - 24,83%, Алхас Кәыҵниеи - 22,91%.

Атемақәа:
Аԥсны Аҳәынҭқарра ахада иалхрақәа аҩбатәи ртур (41)

Ихадоу атемақәа