01:28 12 Нанҳәа 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD73.15
  • EUR85.92
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
40 0 0

Аоперациа мҩаԥыргеит ААР Ахатә шәарҭадара аусбарҭа аусзуҩцәеи ААР Анаркотикқәа реикәыршара ахылаԥшразы аусбарҭа аусзуҩцәеи.

АҞӘА, абҵара 6 - Sputnik. Аԥсны амилициа аусзуҩ аԥсуа-аурыс ҳәааҿы даанкылан анаркотикатә маҭәашьарқәа реикәыршара далахәуп ҳәа гәҩарас иҟаҵаны ҳәа аанацҳауеит Аԥсны ААР апресс-маҵзура.

"Аԥсны-Урыстәыла рҳәаа аушьҭырҭатә ҭыԥ "Ԥсоу" аҿы аоператив-ԥшааратә уснагӡатәқәа ркомплекс амҩаԥгараан даанкылан амилициа аусзуҩ Чакриан Акоп Сетрак-иԥа, 1988 шықәса рзы ииз", - аҳәоит апресс-маҵзура адырраҭараҿы.

Акоп Чакриан ҩымз ҳәа дырбаандаҩуп. Ашьаус хацыркуп Аԥсны Ашьаустә закәанеидкыла ахәҭаҷқәа 223, 224 инарықәыршәаны. Аусҭҵаара мҩаԥнагоит ареспублика атранспорттә прокуратура.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа