02:38 29 Лаҵара 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD71.10
  • EUR78.26
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
Аҟәатәи ахыҵырҭаҿы абылра (26)
22 0 0

Абҵара 11 рзы Ԥсҳәы ақыҭа аганахь ала Аҟәатәи ахыҵырҭаҿы амцакра ҟалеит, амца иамҽханакит 150-200 гектар абнара.

АҞӘА, абҵара 14 – Sputnik, Бадри Есиава. Аԥсны аиҳабыра рхы аладырхәит Аԥсны АҶА анапхгареи Урыстәыла АҶА анапхгареи реицәажәара Аҟәа ахыҵырҭаҿы амцарцәаразы. Абри атәы иҳәеит Аԥсны АҶА аминистр ихаҭыԥуаҩ Саҭбеи Гындиа.

"Аҟәатәи ахыҵырҭаҿы абылра ԥкым, амца иамҽханакны иҟоуп абнара. Аҟәатәи ахыҵырҭаҿы амцакра арцәаразы Аԥсны АҶА урыстәылатәи рколлегацәа ацхыраара ҟарҵарц азы аилацәажәарақәа мҩаԥыргеит. Уажәы рзыҳәа аҭак иазыԥшуп.аилацәажәарақәа рхы рыладырхәит атәыла аиҳабырагьы", - иҳәоит иара.

Абҵара 10 рзы, амцакра шыҟалазҵәҟьа Ԥсҳәы ақыҭантәи абылра-еиқәырхаратә усбарҭа аусзуҩцәа уахь инеит, аха рымчқәа еизымхеит. Абҵара 11 рзы Аԥсны АҶА аминистр арҭ аҭыԥқәа вертолиотла дырхаԥрааит, аҭагылазаашьа иблала ибеит. Амца аҽеиҵнахит зызнеира уадаҩу аҭыԥқәа рҿы. Иаҭаххеит авиациа ахархәара. Аԥсны АҶА урыстәылатәи аиқәырхаҩцәеи дареи аиҿцәажәарақәа мҩаԥыргоит авиациа ахархәаразы.

Иныҭкааны абылра ахьымҩаԥысуа аҭыԥқәа рхышәа-ҵышәа уажәазы ишьақәыргылам.

Амцакра зыхҟьаз ауаҩытәыҩсатә фактор ауп ҳәа агәаанагра ыҟоуп. Арҭ аҭыԥқәа ауаа рынхарҭақәа ирцәыхароуп.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Атемақәа:
Аҟәатәи ахыҵырҭаҿы абылра (26)

Ихадоу атемақәа