01:32 26 Абҵара 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD75.47
  • EUR89.89
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
Рауль Ҳаџьымба ԥхьатәара ицара (74)
128 0 0

Аҟәа ақалақь аҟны акциа мҩаԥызго апарламентарицәа рахь ааԥхьара ҟарҵеит изаамҭанытәим аилатәара мҩаԥыргарц.

АҞӘА, ажьырныҳәа 9 - Sputnik. Амитинг алахәылацәа адҵа ҟарҵоит ахада инапынҵақәа шьҭеиҵарц, алхра ҿыцқәа мҩаԥгазарц ҳәа аҭыԥ аҟынтәи иааицҳауеит Sputnik акорреспондент.

"Аԥсны Апарламент ахада ҿыц иалхразы арыцхә шьақәнарӷәӷәароуп", - иҳәоит амитинг аиҿкааҩцәа ируаӡәку Ахра Аҩӡба.

Ахада Иусбарҭа аҿаԥхьа еизаз азыԥшуп адепутатцәа реилатәара.

Алхас Кәыҵниа ахҳәаа азиуит иҟоу аҭагылазаашьа. Аофициалтә мчрақәа макьаназы иарбанызаалак ҳәамҭа ҟарымҵац.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Атемақәа:
Рауль Ҳаџьымба ԥхьатәара ицара (74)

Ихадоу атемақәа