02:27 10 Нанҳәа 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD73.64
  • EUR87.17
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
Аԥсны ахадас иалху Аслан Бжьаниа иҭоубашьҭаҵара (23)
27 0 0

Ахада имаҵура аҵагылара ацеремониа азакәан инақәыршәаны имҩаԥысроуп Алхратә комиссиа хада аихшьаалатә ԥкаанҵа анапаҵаҩра анымҩаԥнагалак инаркны 30-тәи амш азы.

АҞӘА, хәажәкыра 24 – Sputnik. Аԥсны ахадас иалху Аслан Бжьаниа аинаугурациа анымҩаԥысуа арыцхә рылеиҳәеит аҩаша, хәажәкыра 24 рзы имҩаԥысыз ипресс-конференциаҟны.

"Ҳара излаҳаԥхьаӡаз ала, аинаугурациа мшаԥымза 23 рзы имҩаԥысроуп", – иҳәеит Бжьаниа.

Азакәан инақәыршәаны, ахада аҭоубашьҭаҵара ашьҭахь Аминистрцәа реилазаара аилатәара мҩаԥигоит. Аилатәараҟны рнапынҵақәа рышьҭаҵаразы аӡбра рыдыркылоит.

Абри ашьҭахь хымз рыҩнуҵҟа аԥыза-министр ҿыц ихьӡ рҳәоит. Аԥыза-министр ахада идигалоит Аминистрцәа реилазаара ҿыц.

Убри амҭа аҟынӡа уаанӡатәи аԥыза-министри егьырҭ аминистрцәеи доусы рнапынҵақәа нарыгӡалоит.

Алхратә комиссиа хада аҵыхәтәантәи аихшьалақәа ҟанаҵеит аҩаша, хәажәкыра 24 рзы. Иааидкыланы алхрақәа рҟны рыбжьы рҭиит 95109-ҩык ауааԥсыра.

Иофициалтәым адыррақәа алхрақәа анымҩаԥыс аухаҵәҟьа иӡырыргеит Аслан Бжьаниа иштаб аҟны. Урҭ инарықәыршәаны, Бжьаниа аиааира игон 58% инарықәырԥшны абжьқәа иманы. Абарҭ адыррақәа дрықәшаҳаҭхеит Адгәыр Арӡынба, иара хаҭала Аслан Бжьаниа иштаб аҟны дааны иааира идиныҳәалеит.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

 

Атемақәа:
Аԥсны ахадас иалху Аслан Бжьаниа иҭоубашьҭаҵара (23)

Ихадоу атемақәа