04:18 25 Лаҵара 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD71.88
  • EUR78.44
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (442)
32 0 0

Хәажәкыра 28 инаркны мшаԥы 20 рҟынӡа Аԥсны аҭагылазаашьа ҷыда алагалоуп ауааԥсыра ргәабзиара ахьчаразы, ареспублика аҩныҵҟа акоронавирус аламырҵәара хықәкыс иҟаҵаны.

АҞӘА, мшаԥы 6 - Sputnik. Аԥсны ахатәтәратә форма иаҿмырԥшкәа, Аҵара аминистр идҵа инақәыршәаны, аҵараиурҭатә усҳәарҭақәа зегьы рҿы аԥсшьарамшқәа рыҿҳәара мшаԥы 20 рҟынӡа инахоуп.

Хәажәкыра анҵәамҭазы иаԥыхын есышықәсатәи аиагаратә ԥышәарақәа рымҩаԥгара.

Уаанӡа Аԥсны ахада инапынҵақәа назыгӡо иусдҵала ашколқәраҟынӡатәи аусҳәарҭақәа, арҵаратә кружокқәа, аспорттә, акәашаратә, арепетициатә залқәа, ашколқәа, Аҳәынҭқарратә университет, Аҟәатәи Иаарту аинститут, абжьара-профессионалтә усҳәарҭақәа рҟны аҵаратә процесс мшаԥы 10 рҟынӡа иаанкылан.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (442)

Ихадоу атемақәа