Аԥснытәи ашколқәа рҟны аԥсшьарамшқәа мшаԥы 20 рҟынӡа ирнахеит

© Sputnik / Томас ТхайцукНовые учебники
Новые учебники - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Хәажәкыра 28 инаркны мшаԥы 20 рҟынӡа Аԥсны аҭагылазаашьа ҷыда алагалоуп ауааԥсыра ргәабзиара ахьчаразы, ареспублика аҩныҵҟа акоронавирус аламырҵәара хықәкыс иҟаҵаны.

АҞӘА, мшаԥы 6 - Sputnik. Аԥсны ахатәтәратә форма иаҿмырԥшкәа, Аҵара аминистр идҵа инақәыршәаны, аҵараиурҭатә усҳәарҭақәа зегьы рҿы аԥсшьарамшқәа рыҿҳәара мшаԥы 20 рҟынӡа инахоуп.

Хәажәкыра анҵәамҭазы иаԥыхын есышықәсатәи аиагаратә ԥышәарақәа рымҩаԥгара.

Уаанӡа Аԥсны ахада инапынҵақәа назыгӡо иусдҵала ашколқәраҟынӡатәи аусҳәарҭақәа, арҵаратә кружокқәа, аспорттә, акәашаратә, арепетициатә залқәа, ашколқәа, Аҳәынҭқарратә университет, Аҟәатәи Иаарту аинститут, абжьара-профессионалтә усҳәарҭақәа рҟны аҵаратә процесс мшаԥы 10 рҟынӡа иаанкылан.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0