02:21 26 Лаҵара 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD71.60
  • EUR77.88
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
6 0 0

Аԥсԥны АҶА ауааԥсыра рахь аҳәара ҟанаҵоит абџьари аџьаԥҳани збо урҭ ирыламкьысырц, реиҵыхразы аҟазауаа адырра рырҭаларц.

АҞӘА, лаҵара 19 - Sputnik. Гагра араион Бзыбԥҭа аҳаблаҿы аҭыԥантәи ауааԥсыра арҭҟәацгақәа рбеит ҳәа аанацҳауеит Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистрра.

Адырра инақәыршәаны, анапылаҟаҵаратә ӡытҟәа ахықәаҿы ирыԥшааит: агранатаршәга "ВОГ-25" азы аџьаԥҳаны хә-цырк, агранатақәа "РГ-42", анапылатә гранатқәа "Ф-1", анапылатә граната "РГД-5", аграната "УЗРГМ-2" ахеиҵаҵа.

Аԥсны АҶА апиротехникатә ҟәша аусзуҩцәа аԥшаахқәа иахьшәарҭамыз иқәганы еиҵырхит.

Лаҵара 4 рзы агранатаршәгақәа ВОГ-24, ВОГ-25 аснариадқәа ԥшьба рбеит Аԥсны АҶА аусзуҩцәа Алашарбага араион аҿы аҭыԥ змаз амцакра арцәараан. Абылраан аснариадқәа руак ԥжәеит.

Иԥшааз аснариадқәа Алада Ешыра аполигон аҿы иганы иԥжәан.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа