02:20 27 Лаҵара 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD71.14
  • EUR77.79
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
14 0 0

Заал Хәарцкьиа Аԥсны Ашәарҭадаратә маҵзура ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩыс дҟаҵоуп. Абри аҭыԥ аҿы иара диԥсахуеит Владимир Арлан.

АҞӘА, лаҵара 20 - Sputnik. Заал Хәарцкьиа Аԥсны Ашәарҭадаратә маҵзура ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩыс дҟаҵоуп ҳәа аанацҳауеит Аԥсны ахада ипресс-маҵзура.

"Аинрал-маиор Арлан Владимир Борис-иԥа Аԥсны Аҳәынҭқарра Ашәарҭадаратә маҵзура ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩ имаҵураҟынтә ихы дақәиҭтәызааит. Арлан Владимир Борис-иԥа Аԥсны Аҳәынҭқарра Ашәарҭадаратә маҵзура ахантәаҩц инапаҵаҟа диагазааит. Аԥсны Аҳәынҭқарра Ашәарҭадаратә маҵзура ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩыс дҟаҵазааит акапитан Хәарцкьиа Заал Мушьни-иԥа", - ҳәа аҳәоит аусԥҟаҿы.

Заал Хәарцкьиа диит нанҳәа 30, 1985 шықәса рзы Ленинград. Аԥсны Афырхаҵа Мушьни Хәарцкьиа иԥа иоуп.

2006 шықәса рзы Ажәларқәа реиҩызара Урыстәылатәи ауниверситет Шәачатәи аҟәша аҭоурыхтә факультет далгеит.

2008 шықәса рзы Ажәларқәа реиҩызара Урыстәылатәи ауниверситет Шәачатәи аҟәша агуманитартәи асоциалтәи ҭҵаарақәа рфакультет амагистратура далгеит, аҭоурых ҭҵаарадыррақәа дырмагиструп.

2008 - 2010 шш. – Аԥсны арратә мчрақәа рыррамҵзуҩы.

2011 шықәса раахыс Аԥсны Аҳәынҭқарра Ашәарҭадаратә маҵзураҿы аус иуеит.

Урыстәылатәи Афедерациа Афедералтә шәарҭадаратә маҵзура Академиаҿ аҟазареизыҳара акурсқәа дрылгеит.

Дҭаацәароуп. Ҩыџьа ахшара драбуп.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа