21:08 12 Ԥхынгәы 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD71.23
  • EUR80.27
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
36 0 0

Абылра ҟалеит рашәара 14 ауха, амца зыцралаз автомашьына амотор ахьыҟоу ахәҭа шьаҭанкыла иблит, амашьына аҩнуҵҟа ахәҭакгьы блит.

АҞӘА, рашәара 14 - Sputnik. "Lexus" амарка иатәу автомашьына амца ацралан, иԥжәеит Аҟәа араион ҿыц Кьараз амҩа, 17 аҭыӡҭыԥ аҿы рашәара 14 ауха, абри атәы Sutnik иазаанацҳаит Аԥсны АҶА апресс-маҵзура.

"Аҭыԥ аҿы инеит амцарцәаратәи аиқәырхаратәи гәыԥқәа. АҶА аусзуҩцәа оперативла имҩаԥыргаз русура иабзоураны амца еиҵыҵаанӡа ирцәан", - ҳәа азгәарҭеит АҶА аҿы.

Аӡәгьы ааха имоуит, амцакра зыхҟьаз аилкаара иаҿуп. Абылра аныҟалаз аамҭазы амашьына аҩнеихагылақәа руак ашҭаҿы игылан.

Ихадоу атемақәа