22:00 12 Ԥхынгәы 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD71.23
  • EUR80.27
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
17 0 0

Ныгәзар Папаа ахара ихарарҵоит 2019 шықәса мшаԥымзазы ацәгьоуцәа ргәыԥ далахәны Омар Мерцхәылаа диӷьычит ҳәа.

АҞӘА, рашәара 16 - Sputnik. Аҟәатәи ақалақьтә ӡбарҭа Аԥсны Апрокуратура хада азыҳәа иақәшаҳаҭхеит Ныгәзар Папаа иаанкылара аҿҳәара жьҭаара 18, 2020 шықәса рҟынӡа инахазарц ҳәа аанацҳауеит аӡбарҭа асаит.

Ныгәзар Папаа ахара идырҵоит Аԥсны АЗ ахәҭаҷ 119 ахәҭа 2 апунктқәа "а", "б", "в", "ж" инарықәыршәаны.

Ақәҵара ахашшааратә зыҳәа аҭахар ҟалоит Иреиҳаӡоу аӡбарҭаҿ ақәҵара атекст нагӡа анрыларҳәа ашьҭахь хымш рыҩныҵҟа.

Аусҭҵаара аверсиала Ныгәзар Папаа Омар Мерцхәылаа иӷьычра далахәын.

Папаа Аҟәа ақалақь аӡбарҭа дааннакылеит ҩымз ҳәа, аха нас ашьаустә шьҭазаара аанкылан.

2020 шықәса жьҭаарамзазы Папаа даанкыланы аамҭалатәи аҭакырҭахь днаган, ашьаусгьы еиҭахацыркын.

Мышқәак рышьҭахь адырра ҟалеит Папаа иганахь ала амч ахархәаразы Аԥсны ААР аусзуҩ инапынҵақәа рҟынтәи ихы дақәиҭтәуп ҳәа.

Мерцхәылаа иус азы иаанкылаз - Анзор Ҭарба Аԥсны ААР амаҵзуратә кабинет аҿы иԥсҭазаара далҵит.

Аамҭақәак рышьҭахь ашьаусҭҵаара хацыркын.

Рашәара 13, 2020 шықәса рзы Апрокуратура хада аҳәамҭа ҟанаҵеит Папааи Ҭарбеи ргнахь ала амчра зхы иазырхәаз амилициа аусзуҩцәа рус аӡбарҭахь инашьҭуп ҳәа.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа