07:33 24 Цәыббра 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD76.35
  • EUR89.25
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
10 0 0

Нанҳәамза аҵыхәтәантәи амчыбжь ҩ-усурамшык рыда ҟамлеит - ашәахьеи аҩашеи. Анаҩс амҽышанӡа зегь ԥсшьарамшқәоуп.

АҞӘА, нанҳәа 21 - Sputnik. Аԥсны Аминистрцәа Реилазаара аԥшьаша, нанҳәа 27 ԥсшьарамшны ирыланаҳәеит, абри атәы аарыцҳауеит аусбарҭа асаит аҟны.

Аԥсшьарамш арахь ииагоуп асабша, жьҭаара 3 рҟынтәи. Убри аан жьҭаара 3 усурамшхоит.

Нанҳәа 26 атәылаҿы иазгәарҭоит Аԥсны ахьыԥшымра жәларбжьаратәи азхаҵара амш. Уи аҽны 2008 шықәсазы Урыстәыла Аԥсны ихьыԥшым ҳәынҭқарраны иазханаҵеит.

Нанҳәа 28 рзы аԥсуаа иазгәарҭоит Нанҳәа - Анцәа иан лылацәеиқәԥсара амш. 

Убас ала, нанҳәа 26 инаркны 30 Аԥсны иԥсшьарахоит.

Ихадоу атемақәа