23:37 24 Жьҭаара 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD76.47
  • EUR90.41
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
9 0 0

Ахаҵа Урыстәылантәи Аԥсныҟа аҳәаа дахысуан агәаҭара-аушьҭратә ҭыԥ "Адлер" автомобилтә цәаҳәаҟны данааныркыла.

АҞӘА, нанҳәа 24 - Sputnik. Ашьҭазаара зхалаҳәоу Урыстәыла атәылауаҩ даанкылоуп Краснодартәи атәылаҿацә иатәу Афедералтә шәарҭадаратә маҵзура иатәу Аҳәаахьчаратә усбарҭа аусзуҩцәа, абри атәы аанацҳауеит аусбарҭа апресс-маҵзура.

Иааныркылаз ауаҩԥсы Урыстәыла Ашьаустә закәанеидкыла ахәҭаҷ 228 "Мҽхакы ҭбаала анаркотикатә маҭәашьарқәа изакәанымкәа реикәыршара" ахәҭа 2 аҟны иазгәаҭоу ацәгьоура иуит.

Иара ишьҭазааз аусбарҭа дрырҭеит ишьақәыргылоу аԥҟарала, уи иганахьала наҟ-наҟ иаҭаху ашьаусԥшааратә усмҩаԥгатәқәа нап рыларкуеит.

Иара убас иазгәаҭоуп 2020 шықәсазы аԥсуа-аурыс ҳәааҿы иҟоу агәаҭара-аушьҭратә ҭыԥқәа рҿы Аҳәаахьчаратә усбарҭа иаанарԥшхьеит афедералтә, жәларбжьаратә, аҳәынҭқаррабжьаратә шьҭазаара зхалаҳәоу 60-ҩык ахаҿқәа.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа