Изышьҭазаауаз Урыстәыла атәылауаҩ Аԥсны аҳәааҟны дааныркылеит

© Sputnik / Томас ТхайцукНаручники
Наручники  - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ахаҵа Урыстәылантәи Аԥсныҟа аҳәаа дахысуан агәаҭара-аушьҭратә ҭыԥ "Адлер" автомобилтә цәаҳәаҟны данааныркыла.

АҞӘА, нанҳәа 24 - Sputnik. Ашьҭазаара зхалаҳәоу Урыстәыла атәылауаҩ даанкылоуп Краснодартәи атәылаҿацә иатәу Афедералтә шәарҭадаратә маҵзура иатәу Аҳәаахьчаратә усбарҭа аусзуҩцәа, абри атәы аанацҳауеит аусбарҭа апресс-маҵзура.

Иааныркылаз ауаҩԥсы Урыстәыла Ашьаустә закәанеидкыла ахәҭаҷ 228 "Мҽхакы ҭбаала анаркотикатә маҭәашьарқәа изакәанымкәа реикәыршара" ахәҭа 2 аҟны иазгәаҭоу ацәгьоура иуит.

Иара ишьҭазааз аусбарҭа дрырҭеит ишьақәыргылоу аԥҟарала, уи иганахьала наҟ-наҟ иаҭаху ашьаусԥшааратә усмҩаԥгатәқәа нап рыларкуеит.

Иара убас иазгәаҭоуп 2020 шықәсазы аԥсуа-аурыс ҳәааҿы иҟоу агәаҭара-аушьҭратә ҭыԥқәа рҿы Аҳәаахьчаратә усбарҭа иаанарԥшхьеит афедералтә, жәларбжьаратә, аҳәынҭқаррабжьаратә шьҭазаара зхалаҳәоу 60-ҩык ахаҿқәа.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0