17:37 20 Жьҭаара 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD77.78
  • EUR91.56
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
18 0 0

Асоциалтә ҳақәа рҟны ицәырҵит аҟәатәи адәқьан "Гәымсҭа" асабрадақәа зҿаны абџьар зкыз ахаҿқәа шақәлаз узырбо авидео.

АҞӘА, жьҭаара 6- Sputnik. Аҟәа ақалақь аҩнуҵҟатәи аусқәа русбарҭа ашьаус хацнаркит жьҭаара 5 рзы аҭыԥ змаз адәқьан "Гәымсҭа" арҳәразы. Абри атәы аанацҳауеит Аԥсны ААР апресс-маҵзура.

Ақәылара мҩаԥган абџьар ахархәара аҭаны.

Ашьаусԥшаара аусзуҩцәа ацәгьоуцәа злабналаз автомашьына рыԥшааит.

Ацәгьоура иалахәу ахаҿқәа рыԥшаареи раанкылареи рзы имҩаԥысуеит аоператив-ԥшааратә уснагӡатәқәа.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа