02:07 19 Ажьырныҳәа 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD73.97
  • EUR89.33
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
19 0 0

Асоциалтә ҳақәа рҟны ицәырҵит аҟәатәи адәқьан "Гәымсҭа" асабрадақәа зҿаны абџьар зкыз ахаҿқәа шақәлаз узырбо авидео.

АҞӘА, жьҭаара 6- Sputnik. Аҟәа ақалақь аҩнуҵҟатәи аусқәа русбарҭа ашьаус хацнаркит жьҭаара 5 рзы аҭыԥ змаз адәқьан "Гәымсҭа" арҳәразы. Абри атәы аанацҳауеит Аԥсны ААР апресс-маҵзура.

Ақәылара мҩаԥган абџьар ахархәара аҭаны.

Ашьаусԥшаара аусзуҩцәа ацәгьоуцәа злабналаз автомашьына рыԥшааит.

Ацәгьоура иалахәу ахаҿқәа рыԥшаареи раанкылареи рзы имҩаԥысуеит аоператив-ԥшааратә уснагӡатәқәа.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа