10:00 02 Ԥхынҷкәын 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD76.32
  • EUR91.31
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
21 0 0

Ҵыԥх Аԥсны раԥхьатәи асы леит цәыббра 23 рзы, аха уи рацәак ишьҭамхакәа мышқәак рышьҭахь иӡыҭит.

АҞӘА, абҵара 2 – Sputnik, Сариа Кәарцхьиаԥҳа. Аԥсны иҳазлеит раԥхьатәи асы ҳәа Sputnik иазеиҭеиҳәеит апансионат "Ауадҳара" адиректор Асҭан Арсҭаа.

Арҭ аамҭақәа рзы асы рацәак амуит. 5-8 сантиметра роуп. Иара абриаҟароуп ҵыԥх Ауадҳара иҳазлеиз асгьы заҟараз. Сынтәа хә-мчыбжьа рыла  инаскьаны асы ҳзауит", - иҳәоит Арсҭаа.

© Foto / Астан Аристава
Первый снег в горах Абхазии

Ауадҳара амҩа иаԥырхагам, аха ара зыԥсы зшьоз аԥсшьаҩцәа аршәеит.

"Амҩақәа цқьоуп, уи азы апроблема ыҟаӡам. Аҵаагьы ыҟам. Жьҭаара 28 раахыс апансионат ҭәуп. Аҭыхыҩцәа ргәыԥ ҳҭоуп. Абҵара 4 рҟынӡа аангылара ргәы ишҭазгьы асы анлеи ицеит. Аҭыхрақәа рзымҩаԥгомызт", – иҳәеит иара.

Аҵыхәтәантәи амшқәа рзы иааунырыртә ахьҭа аҿалеит.

Агидрометеорологиа аҟәша аиҳабы Диана Ҭраԥшьԥҳа Sputnik иазеиҭалҳәеит абҵара актәи ахәҭазы ареспубликаҿ ишыхьҭахо.

Ус шакәугьы макьаназы аԥхарра ҳцәыӡуеит ҳәа узҳәом. Аҳауа аԥхарра 20 - 25 °С иҩеир ҟалоит аамҭақәак рзы. Амшынӡы аҟәандара –18 - 20 °С.

Ихадоу атемақәа