02:39 27 Ԥхынгәы 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD74.10
  • EUR87.32
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
11 0 0

Ақалақьтә транспорт (автобусқәа, атроллеибусқәа, амаршруттә таксиқәа) Аидгылара амҩала рмаршрут ҿыц азыԥхьагәаҭан 2020 шықәса абҵара 1 инаркны.

АҞӘА, абҵара 3 – Sputnik. Абҵара 4-7 рзы атроллеибусқәа рныҟәара Аҟәа иаанкылахоит ҳәа Sputnik иазеиҭеиҳәеит АУН "Атроллеибустә усбарҭа" анџьныр хада Енвер Чамагәуа.

"Атроллеибустә цәаҳәа Аидгылара амҩахь иахьиарго инадҳәаланы, хымш рыҩныҵҟа ҳусуҩцәа аҳа уахь ииаргалоит", - иҳәеит иара.

Атроллеибусқәа абҵара 7 рҟынӡа егьырҭ амаршрутқәа рылагьы иныҟәалом ҳәа иҳәеит Чамагәуа.

Аамҭалатәи амаршрут ҿыц Аидгылара амҩахь ииагоуп Абазақәа рымҩаҿы акоммуникациақәа ахьырыԥсахуазы.

Абазақәа рымҩаҿы аремонттә усурақәа мҩаԥыслоит ҩба-ԥшьба мзы рыҩныҵҟа.

Ихадоу атемақәа