01:56 17 Рашәара 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.03
  • EUR87.35
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
11 0 0

Аԥсны Апарламент аратификациа азнауит Урыстәылеи Аԥсни рыбжьара Аԥсны Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрра аицԥаразоужьраз аиқәшаҳаҭра.

АҞӘА, абҵара 17 - Sputnik, Сариа Кәарацхьиаԥҳа. Урыстәылеи Аԥсни рыбжьара Аԥсны Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрра аицԥаразоужьраз аиқәшаҳара аҳәаақәа ирҭагӡаны Аԥсны адәныҟатәи аусқәа рминистрра аусзуҩцәа руалафахәы иацлоит 70% рыла, иагьеиӷьтәхоит аусбарҭа аматериал-техникатә еиқәыршәара ҳәа иҳәеит Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа апресс-конференциаҿы абҵара 17 рзы.

Бжьаниа игәаанагарала аиқәшаҳаҭра ареспублика ацхыраара ду анаҭоит. Сынтәа мацара иалнаршоит 40 ак автотранспорт ҷыда аахәара.

"Абҵара 12 рзы, Аинформациа-координациатә центр азы аиқәшаҳаҭра аиҭакрақәа аналагалаз аҽны Апарламент аратификациа азнауит Урыстәылеи Аԥсни рыбжьара Аԥсны ААР аицԥаразоужьраз аиқәшаҳаҭрагьы. Арҭ адокументқәа уаанӡагьы иазырхиазар акәын. Иҳарҭозеи дара? Ацхыраара ду", - ҳәа иҳәеит ахада.

Ахада игәаанагарала, аиқәшаҳаҭра аус ауа иалагахьазар акәын, аха иазхьаԥшымызт.

"Уаанӡа азхьаԥшра рыҭазҭгьы, ҳусзуҩцәа 2018, 2019 шықәсқәа рызгьы еиҳау ауалафахәы роуазаарын. Аха мзызқәак ирхырҟьаны уажәраанӡа ишьҭаханы иҟан", - ҳәа иҳәеит Бжьаниа.

Урыстәылеи Аԥсни рыбжьара Аԥсны ААР аицԥаразоужьраз аиқәшаҳара инақәыршәаны 2021-2022 шықәсқәа рзы аусбарҭа иазоужьхоит 620 миллион мааҭ.

Урыстәылеи Аԥсни рыҩнуҵҟатәи аусқәа рминистррақәа рыбжьара аиқәшаҳаҭра анапы аҵаҩын Москва, жьҭаара 23, 2020 шықәса рзы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа