Апарламент Аинформациа-координациатә центр аиҿкаашьа аԥҟара рыԥсахит

© Sputnik / Томас ТхайцукНочной рейд
Ночной рейд  - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсахрақәа иалдыршоит урыстәылатәи аган Аинформациа-координациатә центр ахьыҟало аобиектқәа рремонт, реиҭашьақәыргылара, рыргылара рзы аныхрақәа аԥара рзоужьра азинтә шьаҭа аҭара.

АҞӘА, абҵара 12 – Sputnik, Сариа Кәарцхьиаԥҳа. Аԥсны Апарламент аҿы рыбжьы рҭиит Аԥсни Урыстәылеи рыбжьара "2017 шықәса лаҵара 18 рзтәи аҩнуҵҟатәи аусқәа Еицырзеиԥшу аинформациа-координациатә центр аиҿкаашьеи аусушьеи рыԥҟаразы" аиқәшаҳаҭра аԥсахрақәа ралагаларазы.

Апроект рыдигалеит Аԥсны ахада Иусбарҭа анапхгаҩы ихаҭыԥуаҩ Џьансыхә Нанба.

Парламент. - Sputnik Аҧсны
Апарламент АКЦ (ИКЦ) аԥҵаразы аиқәшаҳаҭра аратификациа азнауит

Аԥсахрақәа ирыҵаркит аиқәшаҳаҭра ахәҭаҷқәак. Аиҭакрақәа инарымаданы ицәырҵуеит урыстәылатәи аган аинформациа-координациатә центр ахьыҟало аобиектқәа рремонт, реиҭашьақәыргылара, рыргылара рзы аныхрақәа аԥара рзоужьра азинтә шьаҭа аҭара.

Апроект инақәыршәаны, ацентр аусура аанкылахар, аԥсуа ган хыдҵаны иагоит аинформациа-координациатә центр ахьыҟало аобиектқәа рремонт, реиҭашьақәыргылара, рыргылара рзы иҟаз аныхрақәа акомпенсациа рзура. Арҭ аԥҟарақәа нагӡамхар, аурыс ган иаиуеит алшара ареспублика асоциал-економикатә ҿиаразы афинанстә цхыраара иагнархарц.

Нанба иҳәеит аиқәшаҳаҭраҿы ишану аусбарҭа аусура аанкылахар, иара ахьыҟоу аобиект аԥсуа ган ахь ииасуеит ҳәа.

"Азинтә шьаҭақәа ахьыҟам азы урыстәылатәи аган акыр шықәса ҵуеит аинформациа-координациатә центр ахьыҟало аобиектқәа рремонт, реиҭашьақәыргылара, рыргылара аԥарарзоужьра рзымҩаԥымгоижьҭеи", - ҳәа иҳәеит Џьансыхә Нанба.

Апарламент аиҳабы Валери Кәарҷиа иҳәеит азакәан аҵак ду шамоу. Апарламент адепутатцәа еицҿакны рыбжьы рҭиит ари апроект азы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0