06:24 17 Ажьырныҳәа 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD73.55
  • EUR89.25
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
13 0 0

Амцакра иахҟьаны аҩны ахыб блит. Амцарцәара алыршахеит Аԥсны аҭагылазаашьа ҷыдақәа рминистрра аусзуҩцәа рымчала.

АҞӘА, ԥхынҷкәын 22-Sputnik. Аҟәа араион Аҩада Иашҭхәа ақыҭан анхарҭаҩны амца акит. Абри атәы аанацҳауеит АҶА апресс-маҵзура.

Амцакра ҟалеит ҳәа амцарцәара-еиқәырхаратә хәҭахьы аҭел иасит асааҭ 13:58 рзы. Амцарцәаҩцәа аҭыԥахь ианнеи аамҭазы амца аҩны зегьы амҽханакхьан. Амцарцәарахь инашьҭын амцарцәаратә гәыԥқәа ҩбеи Аҟәа ақалақьи араиони абылрацәыхьчаратә ҟәша аиқәырхаратә гәыԥки.

  • Аҩада Иашҭхәа ақыҭаҿы анхарҭаҩны блит
    © Foto / МЧС РА
  • Аҩада Иашҭхәа ақыҭаҿы анхарҭаҩны блит
    © Foto / МЧС РА
1 / 2
© Foto / МЧС РА
Аҩада Иашҭхәа ақыҭаҿы анхарҭаҩны блит

Ихадоу атемақәа