23:42 15 Ажьырныҳәа 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD73.55
  • EUR89.25
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
Аԥсны абнарақәа рбылра (27)
19 0 0

Ареспубликаҿы иҟаз амцакрақәа ырцәан, аха абнара ҭыԥқәак рҿы иазгәаҭоуп амцакра ҿыцқәа ҳәа аанацҳауеит Аԥсны АҶА.

АҞӘА, ажьырныҳәа 7-Sputnik. Гали Очамчыреи рраионқәа абнарақәа рҿы иазгәаҭоуп амцакра ҿыцқәа. Иара убас, анеира ахьыуадаҩу гагратәи ашьхарақәа рҟны ибылуеит абна аҵеи иҩаз аҳаскьынреи. Абри атәы аанацҳауеит Аԥсны АҶА аофициалтә саит.

Аԥсны АҶА аҟны ирҳәеит амцакрақәа усҟак шәарҭара шрыцым, иҟаз раасҭа.

"Иҟоу амцакра ауаа рынхарҭақәа иаԥырхагам. Амцарцәаҩцәа аҭагылазаашьа хылаԥшра арҭоит", - ҳәа азгәаҭоуп асаит аҟны.

Аԥсны АҶА апресс-маӡаныҟәгаҩ Роман Лабиа иажәақәа рыла, ахаша аҭагылазаашьа акыр иуадаҩын Гагра, аԥсшьарҭа "Москва" азааигәара.  Гагра акәша-мыкәша абнарақәа амца ркит ԥшьымш раԥхьа, анаҩс ахаша ажьырныҳәа 6 рзы шьыжьнаҵы амца атрасса Ԥсоу - Егры ахь илбааит, уи иахҟьаны ахаҳә леит.

Роман Лабиа иҳәеит, амцакрақәа ауаатәыҩса ишырхароу, - "анхаҩцәа рбаҳчақәа рҟны аҳаскьын ҩа амца ацрарҵоит, нас аԥша иахҟьаны амца аҽарцәгьоит".

Уи аԥхьа адырра ыҟан Гәдоуҭеи Гали рраионқәа рҟны амцакрақәа аҭыԥ шрымаз. Гал араион аҟны аҩнқәа хԥа блит.

Атемақәа:
Аԥсны абнарақәа рбылра (27)

Ихадоу атемақәа