06:29 17 Ажьырныҳәа 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD73.55
  • EUR89.25
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
Аԥсны абнарақәа рбылра (27)
37 0 0

Гагра ашьхара иахьаԥну амцарцәара иаҿуп амцарцәаратә машьынақәа хԥеи 11-ҩык амцарцәаҩцәеи.

АҞӘА, ажьырныҳәа 7-Sputnik. Гагра араион аҟны абнаҿы амцакрақәа аҩнқәа рҟынӡа инаӡеит, абри атәы Sputnik иазеиҭеиҳәеит Гагра араиони Гагра ақалақьи аиқәырхара- абылрацәыхьчаратә ҟәша аиҳабы Давид Бганба.

"Уажәазы амцарцәаҩцәа ргәыԥқәа аргылара ҳаҿуп аҩнқәа рыхьчаразы", - иҳәеит иара.

Бганба иажәақәа рыла, амца анхарҭаҩнқәа зынӡа ирзааигәоуп, 150 метра инареиҳаны.

Амцарцәаҩцәа амцакра аҵакыра рзышьақәыдмыргылеит, иҳәеит аиқәырхаҩ.

Гали Очамчыреи рраионқәа абнарақәа рҿы иазгәаҭоуп амцакра ҿыцқәа, ҳәа аанацҳауеит Аԥсны АҶА.

 

Атемақәа:
Аԥсны абнарақәа рбылра (27)

Ихадоу атемақәа