03:27 18 Ажьырныҳәа 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD73.55
  • EUR89.25
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
Аԥсны абнарақәа рбылра (27)
18 0 0

Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа ареспубликаҿы аҭыԥ змоу амцакрақәа рҭагылазаашьа зеиԥшроу азы иааԥмырҟьаӡакәа аинформациа ииҭоит аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистр Лев Кәыҵниа.

АҞӘА, ажьырныҳәа 8-Sputnik. Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа хаҭала ахылаԥшра аиҭоит ареспубликаҿы аҭыԥ змоу амцакрақәа. Абри атәы аанацҳауеит ахада ипресс-маҵзура.

Иазгәаҭоуп, атәыла ахада иааԥмырҟьаӡакәа дышрымадоу амцакрақәа ахьыҟоу араионқәа рхадацәа. Атәыла ахада дҵас иҟаиҵеит, иаҭахны ианыҟала ауаа ралгара аус еиҿыркаарц.

Гагра араион иҟоу амцакрақәа рҭагылазаашьа ахылаԥшра азыруеит, аҭыԥаҟны иџьаԥшьоит хә-гәыԥк амцарцәаҩцәа. Амца аҽеиҩнашеит, амцакрақәа аҭыԥ рымоуп ақалақь ашьхара иахьаԥнуи амшын азааигәареи, аҩнқәа рҟынӡа инаӡеит, 100 метрак иааигәаны. Гагра акәша-мыкәша абнарақәа амца ркит хымш раԥхьа, анаҩс ахаша ажьырныҳәа 6 рзы шьыжьнаҵы амца атрасса Ԥсоу - Егры ахь илбааит, уи иахҟьаны ахаҳә леит. Ажьырныҳәа 7 рзы, ахәылбыҽха адырра ҟаҵан Гагра араион аҟны абнаҿы амцакрақәа аҩнқәа рҟынӡа инаӡеит, 150 метра инареиҳаны ҳәа. Араион анапхгара ирҳәахьан иаҭахны иҟалозар ауааԥсыра ралгара иазыхиоуп ҳәа.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Атемақәа:
Аԥсны абнарақәа рбылра (27)

Ихадоу атемақәа