01:20 17 Рашәара 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.03
  • EUR87.35
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
15 0 0

Аԥсны Атуризм аминистрреи А.С. Грибоедов ихьӡ зху Жәларбжьаратәи азини аекономикеи ринститути Аусеицуразы амеморандум рнапы аҵарҩит.

АҞӘА, жәабран 22 - Sputnik. А.С. Грибоедов ихьӡ зху Жәларбжьаратәи азини аекономикеи ринститут аҟны атуризм ахырхарҭала аԥснытәи абитуриентцәа разыҟаҵара азҵаара алшоны ирбоит ҳәа арадио Sputnik иазеиҭеиҳәеит аинститут апроректор Николаи Королиов.

"Иалшоит ҳҵараиурҭа афилиал Аԥсны иааҳартыр. Иҟоуп астажировка иадҳәалоу азҵаарақәа, аха атуризм аԥснытәи абаза даара иҭбаауп, абри аганахьала Краснодартәи асасааирҭақәеи ҳареи ҳаилацәажәароуп. Избан аԥснытәи астудентцәа иара Шәача инеины аԥышәа зырмоура? Макьаназ арҭ азҵаарақәа рылацәажәароуп ҳазҿу", - ҳәа иҳәеит Королиов.

Иара убасгьы иазгәеиҭеит апрофессионалтә кадрқәа зехьынџьара ишаҭаху. Королиов иҳәеит Аԥсны атуризм аминистрра абри азҵаара хадаратәны ишахәаԥшуа, урыстәылатәи рколлегацәагьы иара анагӡара ишазыхиоу.

Жәабран 21 рзы аамҭала Аԥсны аԥыза-министр инапынҵақәа назыгӡо Владимир Делба идикылеит Урыстәыла атуризм азы афедералтә агентраҿы иҟоу Ауаажәларратә хеилак аделегациеи уи ахантәаҩы Дмитри Давыденкои.

Аиԥылараҟны иалацәажәан асасдкылара аусхк, атуристцәа рыԥгаԥсара, урҭ ршәарҭадара аиҿкаара, зхаҭабзиара ҳараку асанатор-хәышәтәратә хырхарҭа змоу ахыбрақәа рыргылара, ахырхарҭақәа рҟны акадрқәа разыҟаҵара азҵаара.

Аԥсны атуризм аминистр Ҭеимураз Хышба адырра ҟаиҵеит атуристтә еилахәыра дуқәеи иареи шеилацәажәоз мышқәак раԥхьа.

Аиҿцәажәарақәа рхыркәшамҭаз Аԥсны Атуризм аминистрреи А.С.Грибоедов ихьӡ зху Жәларбжьаратәи азини аекономикеи ринститути Аусеицуразы амеморандум рнапы аҵарҩит.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа