08:29 13 Лаҵара 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD74.04
  • EUR89.85
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
7 0 0

Амцарцәара иалахәын Очамчыра араион амцарцәара-еиқәырхаратә маҵзура аусзуҩцәа зегьы.

АҞӘА, хәажәкыра 16 - Sputnik. Очамчыра араион ақыҭақәа: Елыр, Акәасқьа, Мықә рҟны аҭыԥ змаз амцакрақәа дырцәеит ҳәа адырра ҟанаҵоит Аԥсны АҶА апресс-маҵзура.

Амца зехьынџьара ирцәоуп. Аусбарҭа адыррала, амца ркын 36 гектар адгьыл. Мықә ақыҭахь амцарцәаҩцәа хынтә анеира рықәшәеит.

Иҟан аҭыԥқәа, захь анеира уадаҩыз, уа напыла амца дырцәон.

2019, 2020, 2021 шықәсқәа рзтәи астатистикатә дыррақәа рыла, Аԥсны АҶА аусзуҩцәа 1221-нтә аԥсабаратә былрақәа рырцәара инеихьан. Уаҩԥсы ԥырхага имоуит, аха ауааԥсыреи аҳәынҭқарреи аматериалтә ԥхасҭа маҷымкәа ироуит.

Ихадоу атемақәа