00:31 18 Мшаԥы 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD75.55
  • EUR90.46
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
7 0 0

Аԥсны АҶА атәыла ауааԥсыра рахь аҳәара ҟарҵоит аԥсабаратә мцакрақәа зыхҟьар ауа аҳаскьын-ҩа абылра иаҟәыҵырц.

АҞӘА, хәажәкыра 17- Sputnik. Очамчыра араион аҿы аԥсабаратә былрақәа рырцәара иаҿын хәажәкыра 16 зегьы. Аҵх акыр инеихьан зехьынџьара амца арцәара алдыршеит ҳәа аанацҳауеит Аԥсны АҶА апресс-маҵзура.

Амцакра ыҟан Очамчыра, Аҽгәара, Лашькьындар, Аӡҩыбжьа, Кындыӷ, Араду, Баслахә.

  • Очамчыра араион аҿы аԥсабаратә былрақәа дырцәеит
    © Foto / МЧС РА
  • Очамчыра араион аҿы аԥсабаратә былрақәа дырцәеит
    © Foto / МЧС РА
1 / 2
© Foto / МЧС РА
Очамчыра араион аҿы аԥсабаратә былрақәа дырцәеит

Амца дырцәон Очамчыра араион амцарцәара-еиқәырхаратә хәҭа зегьы, иара убасгьы аамҭак азы уи иалархәын Гал араион амцарцәара-еиқәырхаратә хәҭагьы.

Иҟаз аҭагылазаашьазы Лашькьындар ақыҭа амҩаду аҿы аныҟәара аанкылан. Амца ркын аевкалиптҵлақәа, аԥсаҵлақәа.

АҶА адыррала амца иахыҵхырҭоуп ақыҭауаа руҭрақәеи рҳәысҭақәеи рҿы арыцқьаратә усурақәа имҩаԥырго.

Ихадоу атемақәа