18:00 11 Мшаԥы 2021
Ишиашоу ицо аефир
 • USD77.17
 • EUR91.78
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
23 0 0

Ахьа иазкыз ацәыргақәҵаҿы иӡырган еиуеиԥшым ахьалых чысқәа: амгьал, ачаԥа, ахьала ичаԥоу акәты ӡны.

АҞӘА, хәажәкыра 19 – Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Ахьа иазку, иара ҵакыс иамоу, иахархәашьоу рзы ацәыргақәҵа аартуп Аԥснытәи аҳәынҭқарратә музеи аҿы хәажәкыра 19 рзы.

"Ари аҩыза аекспозициа еиҿаҳкаарц ҳаӡбеит ауаа еиҳа инарҭбааны ари аҵла атәы ауаа дырдырразы. Уажәы маҷк ирхашҭшәа иҟалазаргьы, уаанӡа даара ахархәара аман. Шҭацыԥхьаӡа ирызгылан, иара ахьа ахаҭа акәзаргьы, афатә аҿы ахархәара ду аман", - ҳәа еиҭалҳәеит амузеи аԥсабараз аҟәша аиҳабы Таисиа Аланиаԥҳа.

Ацәыргақәҵа аиҿкааҩцәа арахь иааргеит еиуеиԥшым ахьалых: амгьал, ачаԥа, ахьала ичаԥоу акәты ӡны. Арҭ афатәқәа аԥсуа чысхкқәа рҟны даара ахархәара рыман.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Арҭ афатәқәа аԥсуа чысхкқәа рҟны даара ахархәара рыман.

Уи адагьы ацәыргақәҵа аҭааҩцәа ирыман алшара дара ахьаҵлақәа реиԥш ахьа иалхыз аҩнқәагьы рфотосахьақәа рбара.

Таисиа Аланиаԥҳа илҳәеит ацәыргақәҵа амҩаԥгараз афинанстә цхыраара шыҟанаҵаз ЕАР (ООН) афатәааглыхреи ақыҭанхамҩаарыхреи реиҿкаара.

"Афотосахьақәа зегьы авторс дрымоуп Наала Аҩӡԥҳа. Дара зегьы сахьаркыратә усумҭак еиԥшуп, избанзар иара ахьа ахаҭагьы аԥхарра анубаалоит. Афотосахьақәа рҿы иубоит аҵла ҿақәа реиԥш ақәра ду нызҵахьоугьы", - ҳәа еиҭалҳәоит лара.

 • Ахьа иазкыз ацәыргақәҵа аартын Аԥснытәи аҳәынҭқарратә музеи аҿы
  © Sputnik / Томас Тхайцук
 • Ахьа иазкыз ацәыргақәҵа аартын Аԥснытәи аҳәынҭқарратә музеи аҿы
  © Sputnik / Томас Тхайцук
 • Ахьа иазкыз ацәыргақәҵа аартын Аԥснытәи аҳәынҭқарратә музеи аҿы
  © Sputnik / Томас Тхайцук
1 / 3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ахьа иазкыз ацәыргақәҵа аартын Аԥснытәи аҳәынҭқарратә музеи аҿы

Аланиаԥҳа илҳәеит ахьарақәа шычмазаҩу, рхыԥхьаӡарагьы маҷ-маҷ ишеиҵахо. Реиқәырхара иахьазы аҵакы аманы ишыҟоу.

Аҵыхәтәантәи аамҭақәа рзы ицәырҵит ахьарақәа ықәызхуа ахәаҷа, убри инадҳәаланы абнақәа реиқәырхара апроблема даара иҵарны иқәгылоуп ҳәа азгәалҭеит аҟәша аиҳабы.

Ацәыргақәҵа аартуп амчыбжь аҩнуҵҟа.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа