03:04 30 Ԥхынгәы 2021
Ишиашоу ицо аефир
 • USD73.19
 • EUR86.86
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
11 0 0

2021 шықәсазы машьынала иныҟәо атуристцәа рыбжьара имҩаԥгаз азҵаареилкаарақәа рыла ишьақәыргылоуп иалыркаауа ахырхарҭа хадақәа жәаба.

АҞӘА, мшаԥы 6 - Sputnik. Гагра машьынала иныҟәо атуристцәа еиҳа иалыркаауа аҭыԥқәа жәаба ишрылахәу еилнакааит амаҵзура TVIL.RU.

Амаҵзура астатистикала атуристцәа амашьынақәа рыргыларҭа ааигәаны иахьыҟоу аҭыԥқәа алырхуеит. 1,7 - 10 уахи-ҽни рыла инырхырц иазыхиоуп 1,7 - 7,2 мааҭ.

Аԥсшьара ахәԥса лаҟәуп Кисловодск, иҳаракуп– Шерегеш.

Машьынала аныҟәаразы еиҳа иалырхуа жәа-хырхарҭак:

 • Иалта – 3682 мааҭ / 7,3 у
 • Шәача – 2507 мааҭ / 9,35 у
 • Санкт-Петербург – 2655 мааҭ / 4,7 у
 • Гагра – 2113 мааҭ / 10,1 у
 • Москва – 2661 мааҭ / 2,5 у
 • Шерегеш – 7176 мааҭ / 3,4 у
 • Кисловодск – 1686 мааҭ / 6,3 у
 • Казань – 2158 мааҭ / 3,2 у
 • Красноиарск – 1723 мааҭ / 2,69 у
 • Ростов-на-Дону – 2127 мааҭ / 1,7 у.

Заанаҵтәи анхарҭаҭыԥ аҿаҵаразы амаҵзура TVIL.RU ишьақәнаргылеит лаҵарамзатәи аныҳәамшқәа раан аԥсшьара ацара ахьеиӷьу аҭыԥқәагьы. Гагра ари асиаҿгьы иарбоуп.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа