11:02 22 Рашәара 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD73.20
  • EUR86.89
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (1292)
23 0 0

Акоронавирус азы аԥкрақәа мшаԥы 12 рҟынӡа рыҿҳәара иацҵоуп, Аслан Бжьаниа инапы зҵаиҩыз аусԥҟа инақәыршәаны.

АҞӘА, мшаԥы 9 – Sputnik, Асмаҭ Ҵәыџьԥҳа. Акоординациатә штаб иахәҭаны иаԥхьаӡоит антиковидтә ԥкрақәа рыҿҳәара иацҵазарц алаҵаҟаҵара иалагаанӡа.

Абас ала аштаб аӡбрала ишыҟоу иаанхароуп:

  • 50-ҩык инареиҳаны излахәу амассатә уснагӡатәқәа рымҩаԥгара;
  • ачарақәа, аныҳәақәа уҳәа егьырҭ амассатә уснагӡатәқәа абанкеттә залқәеи егьырҭ ауаажәларратә крыфарачара аобиектқәеи рҿы рымҩаԥгара;
  • амассатә, аспорттә, арлахҿыхратә, ацәыргақәҵатә усмҩаԥгатәқәа ахыбрақәа рыҩнуҵҟа рымҩаԥгара;
  • аспорттә обиектқәа русура (афитнес-центрқәа, атренажиортә залқәа, аӡсарҭатә бассеинқәа), аҳауаҿы абаҩрҵәыра-спорттә усмҩаԥгатәқәа реиҿкаареи рымҩаԥгареи ада;
  • СПА-салонқәа, асаунақәа русура;
  • арҵаратә кружокқәа, аспорттә, акәашаратә, арепетициатә секциақәа русура иарку азалқәа рҿы;
  • акомпиутертә залқәа, абоулингқәа, ахәыҷтәы хәмарырҭатә центрқәа, егьырҭ аԥсшьарҭатә ҭыԥқәа русура.

Асабрадақәа рныҟәгаразы абжьагарақәа ҟаҵоуп, ҷыдала ауаажәларратә транспорт аҿы.

Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 13645-ҩык ыҟоуп, ргәы бзиахеит 13101-ы, рыԥсҭазаара иалҵит 217-ҩык.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (1292)

Ихадоу атемақәа