10:03 22 Рашәара 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD73.20
  • EUR86.89
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
11 0 0

2020 шықәса нанҳәамза инаркны 2021 шықәса ажьырныҳәамзанӡа 25 нызқьҩык иреиҳаны ауааԥсыра аретро-дәыӷба "Шәача" ала инаиааиуан, урҭ рахьтә 11 нызқьҩык иреиҳаны ауааԥсыра Аԥсны иаҭааит.

АҞӘА, мшаԥы 10 - Sputnik. Атуристтә аретро-дәыӷба "Шәача" аныҟәара иалагоит лаҵарамзазтәи аныҳәақәа раан, Москвантәи Гаграҟа зныктәи ареис ала ибжьысуеит, абри атәы аанацҳауеит Афедералтә пассаџьыртә еилахәыра.

Адәыӷба Казантәи авокзал аҟынтәи иқәҵуеит мшаԥы 29, асааҭ 22:50 рзы, Гагра иҟалоит лаҵара 1, 12:15 сааҭ рзы.

Абжьааԥнытәи амаршрут Тҟәаԥс-Гагра ала адәыӷба аныҟәара иалагоит лаҵара 2 инаркны.

Адәыӷба Тҟәаԥсынтә идәықәлоит асааҭ 05:30 рзы шәахьала, хашала, ԥшьашала, хәашала, сабшала, мҽышала, Гагра инеиуеит асааҭ 11:40 рзы. Ианааиуа аҽныҵәҟьа ихынҳәны Тҟәаԥсҟа идәықәлоит асааҭ 19:00 рзы хашала, ԥшьашала, хәашала, сабшала, мҽышала, Тҟәаԥс инеиуеит 00:35 рзы.

Иара убас иаанхоит адәыӷба аныҟәара амаршрут Шәача-Гагра.

Адәыӷба Лазаревскаиа, Лоо, Дагомыс, Адлер, Веселое, Цандрыԥшь аанҿасра азгәаҭоуп.

Адәыӷба иацраҳәоуп акупетә, азеиԥш, аплацкарттә вагонқәа. Урҭ зегьы асовет аамҭа астиль ала еиқәыршәоуп, аха иахьатәи аамҭа иақәшәо алшарақәа амоуп: аҳауархьшәашәагақәа, usb-портқәа, амобилтә ҭелқәа раҿаҵарҭақәа. Авагон-ақьафурҭаҿы ауаа ирыдыргалоит аурыси аԥсуеи чысқәа: ашә, апамидор, аиаҵәареи еилаџьны, аџьаԥсандал, аԥсыуала акәацеиҵарш, ауасажьы иалху ахинкали.

Ихадоу атемақәа