05:41 17 Рашәара 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.03
  • EUR87.35
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
93 0 0

Ауаҩшьра ҟалеит Аҟәа агәаны аҩаша лаҵара 18 рзы. Қьамал Арӡынба иԥсҭазаара далҵит ахәышәтәырҭаҿы, иоуз ахәрақәа изхымгакәа.

АҞӘА, лаҵара 18 - Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Қьамал Арӡынба дыршьит асааҭ 17:00 - 18:00 рыбжьара аҩаша лаҵара 18 рзы Аҟәа Имам Шамиль имҩа аҩны №6 аҟны, абри атәы Sputnik иазаанацҳаит Аԥсны Апрокуратура хада апресс-маҵзура.

Аусбарҭаҿы иазгәарҭеит абыржәтәи аамҭазы иаҭаху аоператив-усԥшааратә уснагӡатәқәа зегьы рымҩаԥгара ишаҿу ауаҩшьра ҟазҵаз иԥшааразы.

Қьамал Арӡынба - Аԥсны раԥхьатәи ахада Владислав Арӡынба иашьа иԥа иоуп.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа