23:42 17 Рашәара 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.50
  • EUR86.70
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
39 0 0

Аԥсны аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрра апресс-маҵзура адыррақәа рыла, Аҟәа агәаны ахысра ҟалеит ҳәа аҷаԥшьаратә хәҭахьы адырра ҟалеит асааҭ 17:40 аҩаша лаҵара 18 рзы.

АҞӘА, лаҵара 18 - Sputnik. Қьамал Арӡынба дызшьыз ацәгьоуҩы иаанкыларазы аплан рылаҳәоуп ҳәа аанацҳауеит Аԥсны Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрра апресс-маҵзура.

Иазгәаҭоуп, Аҟәа уахьалҵуа аҭыԥқәа зегьы шыркыз, иара убас амҩа-патрультә маҵзура апостқәа "Маҷара", "Приморсктәи", "Бамбора" шырӷәӷәоу аҩнуҵҟатәи аусқәа рыҟәша аоперативтә еилазаара амч ала.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аԥсны Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистр Дмитри Дбар идҵала аусбарҭа аппарат хада, Аҟәа ақалақьи араионқәеи рыҩнуҵҟатәи аусқәа рыҟәшақәа "ашәарҭара ҳаракы" акоманда рылаҳәоуп.

ААР апресс-маҵзура излаанацҳауа ала, Аҟәа агәаны ахысра ҟалеит ҳәа аҷаԥшьаратә хәҭахьы адырра ҟалеит асааҭ 17:40 аҩаша лаҵара 18 рзы. Ишьақәыргылоуп иҟалаз ахысра иахҟьаны ахәрақәа шиоуз Қьамал Арӡынба. Иара Ареспубликатә хәышәтәырҭахь днаган, аха иоуз ахәрақәа изхымгакәа иԥсҭазаара далҵит.

Аҭыԥ аҟны аус руеит Аԥсны ААР ашьаусԥшаара-оперативтә гәыԥи аексперт-криминалисттә центр аспециалистцәеи. Имҩаԥыргоит ари ацәгьоура иалаҟьашьу ахаҿқәа рыԥшааразы ауснагӡатәқәа.

Ихадоу атемақәа