00:21 18 Рашәара 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.50
  • EUR86.70
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
9 0 0

Аԥсны аҵакыраҿы алашарарцәара аграфик аԥыхын мшаԥы 27 рзы, ЕгрыГЕС аремонт анхыркәшаха ашьҭахь.

АҞӘА, лаҵара 20 - Sputnik. Гагра араион ахәҭак лаҵара 20 рзы лашарада иаанхоит ҳәа аанацҳауеит АУН "Амшынеиқәафымцамч" Facebook аҿтәи аофициалтә даҟьаҿы.

Астанциа маҷ Гагра-3 дырцәоит асааҭ 10.00 - 17.00 рзы. ВЛ-110 "Холодная речка" дырцәоит асааҭ 12.00 - 18.00 рзы.

"Амшынеиқәафымцамч" иазгәанаҭоит алашара аҟамзаара аремонт-профилактикатә усурақәа ишрыдҳәалоу.

Уажәы Аԥсны алашара аиуеит ЕгрыГЕС аҟынтәи. Ара аремонттә усурақәа заанаҵы, мшаԥы 26 рзы ихыркәшан.

Ихадоу атемақәа