02:44 25 Рашәара 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.33
  • EUR86.33
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (1301)
28 0 0

Аԥыза-министр Александр Анқәаб лаҵара 28 азы аусутә еилацәажәара мҩаԥигеит коронавирустә инфекциаҟынтә алаҵаҟаҵара иазкны.

АҞӘА, лаҵара 28 – Sputnik. Аԥсны ашәҟәы иҭагалоуп "британиатәи аштамм" ахҭысқәа фба. Абри атәы амедусзуҩцәа Аԥсны аԥыза-министр Александр Анқәаб изеиҭарҳәеит лаҵара 28 азы аусутә еилацәажәараҿ ҳәа аанацҳауеит Аминистрцәа реилазаара асаит.

"Амедусзуҩцәа Аԥсны аԥыза-министр Александр Анқәаб изеиҭарҳәеит Аԥсны ашәҟәы ишҭагалоу акоронавирус SARS-CoV-2 "британиатәи аштамм" ахҭысқәа фба. Абиоматериал анализ азун Роспотребнадзор иатәу Ставропольтәи амырзаҿагыларатә институт аҟны ", - аҳәоит адырраҭараҿы.

Акоронавирустә инфекциаҟынтәи алаҵа "Спутник V" Аԥсны ауаа ирыларҵо иалагеит лаҵара 12 рзы. 6 500 доза алаҵа "Спутник V" Аԥсныҟа иааргеит мшаԥы 30 рзы. Лаҵара 28 азтәи адыррақәа рыла алаҵа ҟарҵахьеит 976-ҩык.

Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 15274-ҩык ыҟоуп, ргәы бзиахеит 14528-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 230-ҩык.

Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (1301)

Ихадоу атемақәа