00:19 18 Рашәара 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.50
  • EUR86.70
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
6 0 0

Аԥсны иҟоу Урыстәыла арратә базаҿ аԥхынтәи амцакрашәарҭаратә аамҭа аҽазыҟаҵара аҳәаақәа ирҭагӡаны ауснагӡатә мҩаԥган.

АҞӘА, рашәара 4 - Sputnik. Аԥсны иҟоу Урыстәыла арратә базаҿ абаза аррамаҵзурауааи Аԥсны АҶА амцарцәаҩцәеи амца арцәаразы аҽазыҟаҵарақәа мҩаԥыргеит. Абри атәы аанацҳауеит аокруг апресс-маҵзура.

Аладатәи арратә округ абаза амцарцәаратә команда аррамаҵзурауааи Аԥсны аиқәырхаратә усбарҭа аусзуҩцәеи абылтәы-хәшатә материалқәа рыҵәахырҭаҿ "амца" арцәара аус мҩаԥыргеит. Аҽазыҟаҵарақәа ирылархәын 50-ҩык аруаа, ахархәара аҭан ҳаамҭазтәи атехника, амцарцәагатә машьынақәа АЦ-6-40.

Уи адагьы абаза аррамаҵзурауаа арҵаратә полигонқәеи урҭ ирыԥну аҵакырақәеи рҿы амца зкыр зылшо ашьацҩа, аҵла, ачықь ҩарақәа уҳәа рҟынтәи идрыцқьеит, идырҿыцит амцарцәараҿагыларатә цәаҳәақәа.

Абри ашьҭахь амцакра ҟалар ашәарҭадара ақәныҟәашьаз аилыркааратә абжьгарақәа мҩаԥыргеит.

Ихадоу атемақәа