09:35 25 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD73.01
  • EUR85.68
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (1455)
18 0 0

Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 18162-ы ыҟоуп, ргәы бзиахеит 15601-ы, рыԥсҭазаара иалҵит 255-ҩык.

АҞӘА, ԥхынгәы 6 – Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 рылоу ирыламу аилкааразы 480- ҩык атестқәа рзыҟаҵан, урҭ рахьтә 163-ҩык рцәа акоронавирус шалаз аадырԥшит, абри атәы аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаҿы ԥхынгәы 5 рзы лыԥсҭазаара далҵит 65 шықәса зхыҵуаз ачымазаҩ.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 101-ы, рҭагылазаашьа бааԥсуп 30-ҩык, ибжьаратәуп - 41-ы.

Аҟәатәи аинфекциатә хәышәтәырҭаҿы ирхәышәтәуеит акоронавирус зцәа иалоу 41-ы пациент, урҭ рахьтә 14-ҩык рҭагылазаашьа уадаҩуп. Очамчыра ирхәышәтәуеит 26-ҩык, Гагратәи ахәышәтәырҭаҿы - 37-ҩык, Тҟәарчалтәи ахәышәтәырҭаҿы - 15-ҩык апациентцәа.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

 

Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (1455)

Ихадоу атемақәа