09:11 27 Ԥхынгәы 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD74.10
  • EUR87.32
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (1375)
32 0 0

Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 18341-ы ыҟоуп, ргәы бзиахеит 15640-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 256-ҩык.

АҞӘА, ԥхынгәы 7 – Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 рылоу ирыламу аилкааразы 499-ҩык атестқәа рзыҟаҵан, урҭ рахьтә 179-ҩык рцәа акоронавирус шалаз аадырԥшит, абри атәы аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаҿы ԥхынгәы 6 рзы лыԥсҭазаара далҵит 56 шықәса зхыҵуаз ачымазаҩ.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 108-ҩык, рҭагылазаашьа бааԥсуп 39-ҩык, ибжьаратәуп - 29-ҩык.

Аҟәатәи аинфекциатә хәышәтәырҭаҿы ирхәышәтәуеит акоронавирус зцәа иалоу 42-а пациент, урҭ рахьтә 14-ҩык рҭагылазаашьа уадаҩуп. Очамчыра ирхәышәтәуеит 28-ҩык, Гагратәи ахәышәтәырҭаҿы - 39-ҩык, Тҟәарчалтәи ахәышәтәырҭаҿы - 15-ҩык апациентцәа.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (1375)

Ихадоу атемақәа