08:22 27 Ԥхынгәы 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD74.10
  • EUR87.32
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
17 0 0

Аҳҭнықалақь ахада идкыларатә мшқәа раан инеиуа ауааԥсыра рхаҭара шьақәзыргыло атәылауаҩшәҟәы рыцзар ауп.

АҞӘА, ԥхынгәы 8 - Sputnik. Аҟәа ақалақь ахада хаҭала ауааԥсыра рыдкылара анилшо амш азалхуп, абри атәы аанацҳауеит аҳҭнықалақь ахадара асаит.

Аҳҭнықьалақь ахада Беслан Ешба ауааԥсыра идикылалоит есмчыбжьа, ҩашала, асааҭ 10:00 инаркны 13:00-нӡа, заанаҵтәи аҽҭаҩрала, атәылауаҩшәҟәы рыцны. 

Аусԥҟа официалла АИХ-қәа рҟны ианкьыԥхьха бжьымш рышьҭахь амчра аиуеит.

Ихадоу атемақәа