09:37 17 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.43
  • EUR85.36
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
Аԥсны аенергетика апроблемақәа (274)
33 0 0

Аԥхынра афымцалашара ахархәара иахьеизҳаз иахҟьаны Аԥсны уахынла ҩ-сааҭк афымцалашара арцәара иалагеит рашәара 28 инаркны.

АҞӘА, нанҳәа 17 – Sputnik. Афымцацәаҳәа "Аҽгәара" аҟны имҩаԥырго арыцқьаратә усурақәа ирыхҟьаны нанҳәа 18 рзы, асааҭ 05:00 инаркны 07:00 рҟынӡа афымца анашьҭра аанкылахоит, абри азы адырра ҟанаҵоит "Амшынеиқәафымцамч".

Иалагалоу афымцалашара арцәара аграфик аамҭа ԥсахуп. Иарбоу аамҭазы Аԥсны зегьы лашарада иаанхоит.

Афымцатә цәаҳәақәа ирықәу аидара амчхара азымхара иахҟьаны Аԥсны аамҭа-аамҭала афымцалашара арцәара иалагеит рашәара 28 инаркны. Аграфик инақәыршәаны алашара дырцәоит уахынла ҩ-сааҭк.

Афымцатә цәаҳәақәа ирықәу аидара есышықәса аизҳара иаҿуп. "Амшынеиқәафымцамч" адыррақәа рыла сынтәатәи арбагақәа акырӡа еиҳауп ҵыԥхтәи аԥхынра арбагақәа раасҭа.

Атемақәа:
Аԥсны аенергетика апроблемақәа (274)

Ихадоу атемақәа