01:33 28 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.66
  • EUR85.04
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
14 0 0

Гагра цәыббра 2 азы амшын иагаз 42 шықәса зхыҵуаз апсшьаҩы Витали Градобоев, амшын ацәқәырԥеисра ахьыӷәӷәаз иахҟьаны иԥсыбаҩ рзыԥшаауамызт.

АҞӘА, цәыббра 5 - Sputnik. Амшын иагаз Алада Новгородтәи аобласт Выкса ақалақь аҟынтәи аԥсшьаҩы иԥсыбаҩ рбеит асабша цәыббра 4 азы, аьри атәы аанацҳауеит Аԥсны АҶА апресс-маҵзура.

Дызбаз иажәақәа рыла, цәыббра 2 ауха Градобоев ижәны амшын дҭалеит амшынеисара шыӷәӷәазгьы.

Аԥсыбаҩ Гагра араионтә хәшәтәырҭахь инагоуп.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа