11:03 17 Цәыббра 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.43
  • EUR85.36
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
13 0 0

Алашара ҟалом астанциа маҷ "Афон Ҿыц" атрансформатор Т-1 аҟны аиҭашьақәыргыларатә усурақәа ирыхҟьаны. "Амшынеиқәафымцамч" аҿы ирымҳәеит лашарада иаанхо араионқәа.

АҞӘА, цәыббра 14 - Sputnik. Афон Ҿыц цәыббра 14 азы лашарада иаанхоит асааҭ 10:00 - 17:00 рзы ҳәа аанацҳауеит АУН "Амшынеиқәафымцамч".

Алашара ҟалом астанциа маҷ "Афон Ҿыц" атрансформатор Т-1 аҟны аиҭашьақәыргыларатә усурақәа инарымаданы.

Афымцатә цәаҳәақәа ирықәу аидара амчхара азымхара иахҟьаны Аԥсны аамҭа-аамҭала афымцалашара арцәара иалагеит рашәара 28 инаркны. Аамҭеихшара инақәыршәаны алашара дырцәоит уахынла ҩ-сааҭк.

Убри аамҭазы Аԥсны агәы лашарада иаанхоит асааҭ 01:00 -03:00, мраҭашәаратәи ахәҭа - асааҭ 03:00 - 05:00, мрагыларатәи ахәҭа – асааҭ 05:00 - 07:00 рзы. Алашара дырцәоит акурорттә аамҭа аҭахрақәа азыԥхьагәаҭаны.

Ихадоу атемақәа