07:56 25 Лаҵара 2018
Аҟәа+ 19°C
Ишиашоу ицо аефир
Аинфографика

Аԥсуа мандарина знысуа амҩа

Икьаҿу ахьарԥш аиура
2750
Аԥснытәи амандарина знысуа амҩа
© Sputnik Леон Гәниа

Амандарина Аԥсны реиҳа еицырдыруа шәыруп. Аӡәырҩы рзы ари ашәыр Ашықәс ҿыц аныҳәа иасимволуп.

Аԥсны ирызҳауеит амандарина хкқәа ааба. Заа иҟало амандарина хкы цәыббра анҵәамҭаз ишәуеит. Ԥхынҷкәын анҵәамҭа шыҟоу еизыргоит аҵыхәтәантәи амандаринақәа.

Амандарина Аԥсны иалган агаразы аҳазашәара мҩаԥыргом. Аԥсуа ган ахь ала акапан азгьы аԥкрақәа ыҟам. Урыстәылатәи аҵакырадгьыл ахь ахатәхархәаразы ииаугар ҟалоит 50 кьыла иреиҳамкәа. Абри анорма иахыҳәҳәо иахырхуеит ашәахтәцҵа. 5 кьылак еиҳаны амандарина алгаразы иахәҭаны иҟоуп аҵиаақәа ркарантин азы аҳәынҭиспекциа асанитартә сертификат амазаара. Иара уоур алшоит Аҟәеи, ААП "Ԥсоу" аҟны.

Амандарина аамҭа рацәала иԥхасҭамхарц азы иахьыхьшәашәароу, 6-8°С иахьыҟоу иҵәахызароуп, аиашьык мамзаргьы ақьаад коробка иҭазароуп. Амандарина ацәаакыра иацәыхьчалатәуп.

Иҵегь аинфографика

 • Амармалташьтә пты анырҵәаразы иҟаҵатәу
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:44 06.04.2018
  16:44 06.04.2018

  Амармалташьтә пты закәу, уи иаҿагыланы ақәԥареи

  Амармалташьтә пты Аԥсны раԥхьаӡа акәны ицәырҵит 2014 шықәса рзы, иара макьана аҭыԥантәи аԥсабара иаламҵәац, уи ауп ахәаҷа-маҷа зфашагьы зцәырымҵыц, уи дара рхыԥхьаӡара акырӡа иланарҟәрын.

  24
 • Шаҟа шәахтә еизыргаз Аҧсны 2017 шықәсазы
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:51 28.03.2018
  16:51 28.03.2018

  Шаҟа шәахтә еизыргаз Аԥсны 2017 шықәсазы

  Шаҟа шәахтә еизыргаз Аԥсны 2017 шықәсазы Sputnik аинфографиакаҟны.

  6
 • Агәыҳәԥы акьыба
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:16 19.03.2018
  16:16 19.03.2018

  Агәыҳәԥы акьыба: идыртәузеи

  Иарбан симптомқәоу агәҽанызаара узҭо, ацхырааразы адҵаалара абаҭаху, ишԥазыԥхьагәаҭатәу акьыбачымазара, абри агәыԥ ахь иаҵанакырц зылшода – абарҭ азҵаарақәа рҭакс иазҳархиеит инарҭбаау аинфографика.

  50
 • Аԥсны аҵәахырҭатә банк акредиттә аалыҵ Ахархәаратә аиушьа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 15:20 01.03.2018
  15:20 01.03.2018

  Аԥсны аҵәахырҭатә банк акредиттә аалыҵ "Ахархәаратә" аиушьа

  75 шықәса ирҭымсыц дарбанзаалак Аԥсны атәылауаҩ Аԥсны Аҵәахырҭатә банк ахь акредит аиуразы дадҵааларц илшоит.

  38

Ихадоу атемақәа