11:02 24 Лаҵара 2018
Аҟәа+ 22°C
Ишиашоу ицо аефир
Аинфографика

Аԥсны Аконституциатә ӡбарҭа еиқәыршәоуп

Икьаҿу ахьарԥш аиура
1520
Аԥсны Аконституциатә ӡбарҭа еиқәыршәоуп
© Sputnik Леон Гәниа

2014 шықәса мшаԥымза 30 рзы Аԥсны Аҳәынҭқарра Аконституциа иалагалан ариашарақәа –Аконституциатә ӡбарҭа ашьаҭаркра азыԥхьагәазҭоз.

Аԥсны азакәанԥҵара инақәыршәаны Аконституциатә ӡбарҭа аӡбаҩ 40 шықәса дреиҵамзароуп, 15 шықәса иусуратә аамҭа иартәозароуп. Аӡбаҩцәа ркандидатурақәа Апарламент аҟны ишьақәдырӷәӷәоит, русура аҿҳәарас ҳәа 15 шықәса шьақәыргыланы.

Иҵегь аинфографика

 • Амармалташьтә пты анырҵәаразы иҟаҵатәу
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:44 06.04.2018
  16:44 06.04.2018

  Амармалташьтә пты закәу, уи иаҿагыланы ақәԥареи

  Амармалташьтә пты Аԥсны раԥхьаӡа акәны ицәырҵит 2014 шықәса рзы, иара макьана аҭыԥантәи аԥсабара иаламҵәац, уи ауп ахәаҷа-маҷа зфашагьы зцәырымҵыц, уи дара рхыԥхьаӡара акырӡа иланарҟәрын.

  24
 • Шаҟа шәахтә еизыргаз Аҧсны 2017 шықәсазы
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:51 28.03.2018
  16:51 28.03.2018

  Шаҟа шәахтә еизыргаз Аԥсны 2017 шықәсазы

  Шаҟа шәахтә еизыргаз Аԥсны 2017 шықәсазы Sputnik аинфографиакаҟны.

  6
 • Агәыҳәԥы акьыба
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:16 19.03.2018
  16:16 19.03.2018

  Агәыҳәԥы акьыба: идыртәузеи

  Иарбан симптомқәоу агәҽанызаара узҭо, ацхырааразы адҵаалара абаҭаху, ишԥазыԥхьагәаҭатәу акьыбачымазара, абри агәыԥ ахь иаҵанакырц зылшода – абарҭ азҵаарақәа рҭакс иазҳархиеит инарҭбаау аинфографика.

  50
 • Аԥсны аҵәахырҭатә банк акредиттә аалыҵ Ахархәаратә аиушьа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 15:20 01.03.2018
  15:20 01.03.2018

  Аԥсны аҵәахырҭатә банк акредиттә аалыҵ "Ахархәаратә" аиушьа

  75 шықәса ирҭымсыц дарбанзаалак Аԥсны атәылауаҩ Аԥсны Аҵәахырҭатә банк ахь акредит аиуразы дадҵааларц илшоит.

  38

Ихадоу атемақәа